Geschiedenis

Sinds 1891 Eendracht Den Ilp

Op 1 november 1891 werd de oprichting een feit en onder de naam fanfarekorps De Eendracht te Den Ilp ging men enthousiast musiceren.

Eendracht Den Ilp geschiedenis

Het zal ongeveer wel zo gegaan zijn (zekerheid hiervan hebben we niet, omdat bij brand de eerste bescheiden van de vereniging verloren zijn gegaan), dat een aantal muziekliefhebbers van het weinig inwoners tellende dorp Den Ilp met plannen rondliep om een muziekvereniging ter plaatse op te richten. Deze plannen namen zulke vaste vormen aan, dat in de maand september van het jaar 1891 de heer Leendert Hoogeveen het initiatief nam enige Ilpers hier over te polsen. Op een zekere avond kwamen dan ook verscheidene dorpsbewoners bij elkaar om het een en ander door te praten en bij het naar huis gaan, was men het er over eens dat er een fanfarekorps moest komen. 

Op 1 november 1891 werd de oprichting een feit en onder de naam fanfarekorps De Eendracht te Den Ilp ging men enthousiast musiceren. De oprichters waren Leendert Hoogeveen, Sijmen Willem van Schaik, Simon Lelie, Jan Ruiter, Klaas van Schaik en Piet Wals Th.Zn. Na de oprichting traden toe als leden: J. Leguit, Klaas Broers, Teun Westerveld, Jacob Oderkerk, Sijmen Goede, Cor Wals Th.zn., Govert Westerveld, Henk Hoeve en Siem Kalf.

Eerste concoursdeelname

1904 De Eendracht Den Ilp concours
Al in 1904 met De Eendracht Den Ilp op concours. Serieuze blikken en (waarschijnlijk) goed voorbereid.

Na een paar jaren van hard studeren werd voor het eerst deelgenomen aan het concours te Broek in Waterland, waar eerste prijs werd behaald. Vervolgens in 1897 te Purmerend, 1989 te Edam, en 1899 te Zaandijk, alle met 2e en 3e prijzen. Tot De Eendracht in 1904 een eerste prijs behaalde in de tweede afdeling en overging naar de eerste.  Daarna had wederom een directeurswisseling plaats en werd de heer J. Brugge uit Purmerend benoemd.  In 1906 trok men ten strijde naar Driebergen, met als concurrenten Landsmeer, Zaandijks fanfarekorps en Krommenie, destijds het neusje van de zalm.

Op dit concours behaalde De Eendracht een eerste prijs in de eerste afdeling en de eremedaille, beschikbaar gesteld door Hare Majesteit de koningin-moeder Emma. De tijd tikte door en op 1 november 1926 bestond de vereniging 35 jaren.  Aan dit heuglijke feit kon niet zonder meer voorbij gegaan worden en in de bestuursvergadering van 31 maart van dat jaar kwam dit punt ter tafel.  Na discussie werd besloten een feest, een kermesse, te houden op Hemelvaartsdag (13 mei) en de daarop volgende zaterdag en zondag (15 en 16 mei).

Voor het organiseren van dit feest werd een commissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van de heer K. Wals en voorts bestaande uit de heren: Ds. De Wagemaker, meester Vermie, J. Ton, P. Beunder, P. Wals H. Zn. en J. Wals jr. Het programma werd als volgt samengesteld: Op het feestterrein, het voetbalveld van I v.v., kwamen allerlei attracties, waaronder wielersport, een zweefmolen en een Turksche schommel. Voor de eerste dag was er in de morgenuren een optocht met muziek voor kinderen en gecostumeerden, terwijl ’s middags vanaf 13.00 uur, de kinderspelen werden gehouden en een poppenkast vertoond.  ’s avonds zou er op het te verlichten terrein een groot gecombineerd muziekconcert gegeven worden door de muziekgezelschappen van Middelie, Groot-Schermer en Den Ilp onder leiding van dirigent A. Vink. Voordat dit concert begon, sprak burgemeester Peereboom zijn gelukwensen uit met het jubileum en wees op de opvoedende kracht die van de muziek uit ging.  Hij prees de grote verenigingsgeest, welke in Den Ilp heerste.  Daarna nam ds. De Wagemaker het woord en sprak namens het korps een ieder toe.  In zijn toespraak werd ere-voorzitter L. Hoogeveen hulde gebracht voor zijn stuwend werk, in het belang van de vereniging verricht. 

De tweede dag begon het feest ’s middags om 14.00 uur met volksspelen en ’s avonds musiceerde het fanfarekorps Amicitia uit Landsmeer, onder leiding van haar dirigent, dhr.  H. Rijgersberg. De laatste dag traden de gemengde zangverenigingen van Purmerland en Den Ilp op, onder leiding van dirigent P. Broers.  Het fanfarekorps Excelsior uit Oostzaan besloot onder dirigent A. de Vries het feest met een concert. Het bestuur van De Eendracht kon op een geslaagd jubileumfeest terugzien, al vermeldt het jaaroverzicht: Moeder natuur was wreed en hard, waardoor het feest in duigen is geloopen.

Fanfare De Eendracht Den Ilp geschiedenis

Enige jaren later bracht de voorzitter het uittreden uit de federatie ter sprake en na gehouden stemming werd met veertien stemmen voor en vier tegen besloten deze te verlaten. 

De leden vonden de voor deze instelling georganiseerde concoursen te ver weg, waardoor op financiële gronden hieraan niet kon worden deelgenomen.  Dit argument was voor Jb. Bosschieter aanleiding op te merken dat de financiële problemen zonder veel moeite konden worden opgelost.  Hij deed het voorstel aan de leden kippenhouders enige oude kippen, die toch niet meer aan de leg waren, te verkopen en het geld dat men daarvoor beurde aan de vereniging af te staan.  De vergadering vond dit een prachtidee, doch de voorzitter kon niet nalaten te zeggen: je kunt toch wel bespeuren, dat Jaap geen kip bezit, maar het idee is prachtig.  Wie maakt een begin?

In 1953 schreef de secretaris in zijn jaarverslag:
Al met al wordt dat voor de De Eendracht een stuk geschiedenis en zal 1953 voor De Eendracht een roemrijk verleden zijn waar de leden te allen tijde trots op kunnen wezen.

Deze trots hield verband met deelname aan het concours te Baarn op 26 juni 1953. In de ereafdeling werd een eerste prijs behaald met 340 punten.  Twee maanden later werd te Oostzaan een eerste prijs behaald in de superieure afdeling met 432 punten.Een ander hoogtepunt beleefde de vereniging op 2 mei 1954. Ophet internationale concours te Hillegom, waar verenigingen uit diverse landen deelnamen, werd een schitterende eerste prijs behaald met 340 punten. Dirigent Geugjes veroverde daar de directeursprijs. In 1955 werd op het concours te Woerden een tweede prijs behaald.  Als vrij werk werd toen gespeeld â€œDe Schilderijententoonstelling” van M. Moussorgski, arr. Paul Geugjes. Aan dit nummer is toen met ’n enorme inzet gewerkt door de leden en dirigent.

Het jaaroverzicht 1967-1968 vermeldt, behalve de hierboven genoemde acties, “… want een zeer verheugend verschijnsel is toch wel, dat van de achttien cursisten, die we in het vorige jaar in ons overzicht vermeldden, er nu nog twaalf op de cursus zijn.  Daar zijn in september (1968) twaalf nieuwe bijgekomen, zodat we kunnen aannemen, dat we  ondanks alles toch de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.  Wij moeten ons echter wel goed realiseren, dat wij over enige tijd onze vereniging aan zullen moeten passen aan de jeugd”. Na zes jaren werd weer deelgenomen aan een concours te Malden en wel op 18 november. Uitgekomen werd in de eerste afdeling. Hiervoor werd hard gerepeteerd in de doopsgezinde kerk. Het resultaat was een tweede prijs met 268,5 punten. In vergelijking met de zestiger jaren, toen in de ere-afdeling werd uitgekomen, een lagere klassering, doch, zoals de secretaris terecht schreef in zijn jaaroverzicht van oktober 1972 tot 31 december 1973: Als begin van een muzikale opbouw is het resultaat echter aanvaardbaar.

Opbloei

De opbloei van de vereniging, met de daarmede gepaard gaande toename van  het aantal actieve leden, was wel de oorzaak dat de repetitiegelegenheid in de zaal van café De Drie Zwanen onvoldoende werd. De meeste leden zagen in het dorpshuis een meer geschikte gelegenheid, waardoor de voorzitter in de ledenvergadering van 30 mei 1974 zich geroepen voelde dit besluit in stemming te brengen. Met overgrote meerderheid werd voor het dorpshuis De Fuik gekozen. In de jaarvergadering van 8 januari 1975 werd dit besluit teniet gedaan en besloot de vergadering in het café te blijven repeteren. We zijn inmiddels aanbeland in het jaar 1981.  In dit jaar werd, na 89 jaar gerepeteerd te hebben in het café De drie Zwanen, een nieuwe repetitieruimte gevonden in het schoolgebouw De Fuik. Tevens werd in dit jaar medewerking verleend aan een huis aan huis enveloppenactie ten bate van een nieuw dorpshuis.

Het nieuwe dorpshuis De Wije Ilp werd op 23 oktober 1982 geopend door Piet Wals.  Dit gaf de vereniging een goede repetitieruimte, een leslokaal voor het leerlingenopleiding en een concertzaal die er zijn mag.  Het openingsconcert in het nieuwe dorpshuis werd verzorgd met zangvereniging D.E.S.  en accordeonvereniging Concertina. 

In februari 1990 neemt Pieter Roel Bierdrager de voorzittershamer over van zijn vader, C. H. Bierdrager, die 39 jaar deel van het bestuur uitmaakte.  Op 7 april werd een geslaagd concert in samenwerking met Crescendo uit Medemblik gegeven.

100-jarig bestaan (1991)

We zijn dan aanbeland in het jaar 1991. Dit jaar stond in het teken van het honderdjarig bestaan van de vereniging. Tijdens een feestelijk concert brachten zangvereniging D.E.S. en accordeonvereniging Concertina uit Landsmeer een muzikale hulde. Tijdens de receptie die gehouden werd , vond de feestelijke presentatie plaats van acht nieuwe bugels, die het verouderde instrumentarium moesten vervangen. Met de financiële hulp van vele Ilpers konden deze worden aangeschaft. Tevens werden enkele jubilarissen gehuldigd, te weten H. v.d. Lelie, D. Ranzijn en C. Schaap; allen vierden hun 60-jarig lidmaatschap. Voor L. Bierdrager-Kraaijer, P.R. Bierdrager en K. Lelie waren er erepenningen voor 25 dienstjaren weggelegd.

O.l.v. dirigent R.J. de Vries werd niettemin rustig verder gemusiceerd. In 1994 werd een najaarsconcert gegeven met fanfare Ons Genoegen uit Wijdenes. En uiteraard werden de gebruikelijke optredens verzorgd, de intocht van St. Nicolaas, het kerstconcert met DES en het optreden op het Waterland Muziek Festival. Maar nu brak toch echt een moeilijke tijd aan voor de vereniging. De aanwas van jonge leden stokte en steeds meer oudere muzikanten moesten verstek laten gaan. Het bestuur zag zich voor grote moeilijkheden geplaatst. Het ledental liep terug tot een twintigtal muzikanten. Op de wekelijkse repetities werd van de kleine groep muzikanten vaak het uiterste van hun krachten gevraagd. Zo gebeurde het dat, toen de vereniging door omstandigheden voor de tweede maal in de geschiedenis verstek moest laten gaan bij het Waterland Muziek Festival hetgeen voor de welwillende muzikanten een onverkwikkelijke zaak bleef- dirigent R.J. de Vries om een onderhoud met het bestuur vroeg.

Nieuw elan (1997)

In 1997 gaf Pieter Roel Bierdrager de voorzittershamer over aan Tim Jongewaard, die zich gesteund zag door een bestuur met nieuw elan. De ingezette lijn werd doorgezet en vanaf toen kunnen we weer spreken van een opbloei van de vereniging. Zo zijn we aangekomen in het jaar 1999, het laatste jaar van de twintigste eeuw en een seizoen met vele hoogtepunten voor de vereniging. Het bestuur durfde het aan om net als in 1991 het Waterland Muziek Festival te organiseren. Het betrof bovendien de 45e editie van het festival, hetgeen om een uiterste inspanning vroeg van de vereniging om dit tot een geslaagd evenement te maken. De sportzaal in dorpshuis De Wije Ilp werd omgetoverd tot een feestelijke concertzaal, waarbij het vaandel van de vereniging op luisterrijke wijze in ere werd hersteld.

Als men al deze activiteiten beziet, kan men stellen dat het bestuur weinig reden tot klagen had. Men zag het ledenbestand nog steeds verder groeien en het enthousiasme werd nog steeds groter. Nu was toch echter het moment gekomen dat de dirigent na elf jaar bij De Eendracht plaats zou maken voor een nieuwe dirigent. Tijdens het afscheidsconcert werd hij dan ook hartelijk bedankt voor zijn inzet. Uit handen van de voorzitter ontving hij een door alle leden samengesteld herinneringsalbum van zijn elf jaren bij de vereniging en een koperen scheepsbel met gravure voor zijn nieuwe carrière in de zeilsport. Jan Ruiter werd op deze avond tot erelid benoemd vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Met zijn zestig jarig lidmaatschap, waarvan meer dan 35 jaar als bestuurslid, is Jan Ruiter een van de steunpilaren van de vereniging. Jan Ruiter dichtte bovendien een speciaal afscheidsgedicht voor de scheidende dirigent, waarvoor hij veel bewondering oogstte. Het werd een warm afscheid van een periode waarin veel gebeurd was.

Music Night (2001) – 110 jarig jubileum

In 2001 vierde de vereniging het 110-jarig bestaan, met een receptie, een jubieleumconcert, een concertreis naar Barcelona en een tweede MUSIC NIGHT. Tijdens de receptie ontving voorzitter Tim Jongewaard uit handen van burgemeester Harry Groen van Landsmeer een handvervaardigd porcelijnen bord als waardering voor 110 jaar dienst aan de gemeenschap.

Tijdens de Music Night 2001 genoten bijna 300 mensen van optredens van De Eendracht, desalsadansgroep Gruppo Bailacadera en de Latingroep van Saskia Laroo met als gastsolist zanger Julius Greene.Het bestuur besloot het fanfareorkest in te schrijven voor het concours in Middelburg op 20 mei 2003. De fanfare onder leiding van Lucienne de Valk kwam uit in de introductieafdeling en presteerde uitstekend. De jury beoordeelde het optreden als ‘overweldigend’ en plaatste de fanfare in de afdeling uitmuntendheid van de KNFM.

Promotie naar 2e divisie (2006)

Het fanfareorkest nam in november 2006 opnieuw deel aan een concours, dit maal in Beuningen. Onder leiding van dirigent Marcel Visser promoveerde het orkest met 87,84 punten naar de ere-afdeling, nu 2e divisie geheten. Het orkest is hiermee op de eerste plaats geëindigd in de Nationale Ranking Fanfare 3e divisie!

Promotie naar 1e divisie (2009)

In 2009 promoveerde De Eendracht opnieuw, ditmaal tijdens het concours in Enschede. Onder leiding van Floris van der Kooij won de fanfare een dikke eerste prijs, waarmee het orkest haar positie in de 1e divisie (voorheen superieure afdeling) opnieuw innam. 

3x Nederlands Kampioen Fanfare 1e divisie

De daaropvolgende jaren heeft De Eendracht zicht uitbundig geprofileerd. Driemaal (2014, 2018, 2019) Nederlands Kampioen in de 1e divisie op de Open Nederlandse Fanfarekampioenschappen, en deelname aan het Wereld Muziek Concours. Waar een klein dorp al niet groot in kan zijn

Dirigent Marcel Visser - Fanfare De Eendracht Den Ilp
Dirigent Marcel Visser – Fanfare De Eendracht Den Ilp

Wereldkampioen Fanfare 1e divisie – WMC 2022

Onder leiding van dirigent Marcel Visser nam De Eendracht het tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade op tegen dertien andere toporkesten. De optredens werden beoordeeld op basis van het verplichte werk en een zelfgekozen werk. Voor het verplichte werk Paradise Cave (van Jan de Haan) behaalde De Eendracht 93,33 punten en voor het gekozen werk Ouroboros (Zoran Rosendahl) 95. Met het gemiddelde van die scores kwam De Eendracht uit op het hoogste aantal punten 94,17.

Tijdens de bekendmaking van de uitslag in de Rodahal was de spanning om te snijden. In volgorde van laag naar hoog werd de uitslag namelijk bekendgemaakt.

Vanaf begin dit jaar was er intensief gerepeteerd door het orkest dat bestaat uit 55 muzikanten. Elke maandagavond kwam De Eendracht bijeen in dorphuis De Wije Ilp. Daarnaast waren er nog repetitieweekenden en sectierepetities. De eerste prijs is een prachtige bekroning op alle inspanning.

Het WMC is een blaasmuziekfestival met wedstrijden voor harmonie- en fanfareorkesten, percussie-ensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten. Daarnaast programmeert WMC gedurende het vier weken durende festival hoogwaardige orkesten en artiesten uit binnen- en buitenland op verschillende locaties in de stad en de regio die een dwarsdoorsnede tonen van wat de blaasmuziek te bieden heeft.


Scroll naar boven